skip to Main Content

Obligationerna

Emittent

Preservia Hyresfastigheter AB (publ), tidigare Concent Hyresfastigheter AB (publ), org. nr. 559001-3875 med säte i Stockholm. Bolaget är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och bedriver verksamhet enligt svensk rätt.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515, Box 7461, 103 92 Stockholm.

Agent

CorpNordic Sverige AB, org.  nr. 556625-5476, Box 16285, 103 25 Stockholm agerar agent det vill säga företrädare för fordringshavare.

Verksamhet

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att förvärva nyproducerade hyresrättsfastigheter, samt äga och långsiktigt förvalta hyresrättsfastigheter primärt i Stockholmsområdet, men även övriga storstadsregioner, exempelvis Göteborg, Uppsala, och Lund kan komma att vara aktuella.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden används till förvärv, direkt eller indirekt, av främst nyckelfärdiga hyresfastigheter, primärt i Stockholmsregionen.

Kort sammanfattning av villkoren

Sammanlagt belopp:
Det sammanlagda beloppet av obligationslånet är 150 000 000 SEK.

Nominellt belopp:
Obligationernas nominella belopp är 10 000 SEK.

Ränta:
7,5%

Ränteförfallodagar:
Räntan betalas kvartalsvis i efterskott, med början den 30 september 2015, varje år vid följande datum:
30 mars
30 juni
30 september
30 december

Återbetalningsdag:
12 april 2019, förutsatt att inte förtida återbetalning sker. Detta ger obligationen en löptid på 4 år.

Överlåtbarhet:
Obligationerna är fritt överlåtbara.

Rättigheter

Obligationerna är utgivna enligt lagen 1998:1479 om kontoföring av finansiella instrument. De är inte säkerställda och rankas pari passu med bolagets övriga icke efterställda och oprioriterade fordringar.

Obligationerna medför rätt till återbetalning av nominellt belopp och betalning av ränta på respektive förfallodag.

Handelsinformation

Handelsplats: Obligationerna handlas sedan den 16 juli på den reglerade listan NGM Miscellaneous Investment Products.

ISIN kod: SE0006887782
Handelsbeteckning: PREH
Obligationerna är registrerade hos Euroclear. Inga fysiska värdepapper har utfärdats.

Likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB 
Tel: 08-503 015 50

undefined

Villkor för obligationslånet

Back To Top