skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter bokslutskommuniké januari – december 2016

Preservia Hyresfastigheter bokslutskommuniké januari – december 2016

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2015

JULI – DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning för perioden 0,04 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,1 (-1,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (-3,7) MSEK
 • Kassaflöde -0,2 (0,2) MSEK
 • Resultat per aktie 0,53 (-743,20) SEK

JANUARI – DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning för perioden 0,04 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,2 (-1,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-3,9) MSEK
 • Kassaflöde -0,2 (0,6) MSEK
 • Resultat per aktie -1,05 (-782,40) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI – DECEMBER 2016

 • Det upptäcktes att beloppet för obligationslånet för Moderbolaget var felaktigt bokfört av den tidigare ägaren. En kostnadspost om 3,3 MSEK har krediterats, vilket påverkar resultatet positivt.
 • Bolaget har genomfört en aktiesplit och ändrat från 5 000 st stamaktier till 5 000 000 st stamaktier.
 • Den 29 juli tillträde David Hansson som ordinarie ledamot i styrelsen. Han ersätter Lisa Grahm Borg.
 • Ett 15-årigt avtal om presumtionshyror tecknades med Hyresgästföreningen under augusti månad gällande Gävlefastigheten.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

 • Dotterbolaget Preservia Projekt Gävle AB avslutade sin preferensaktieemission och utfallet blev 10 950 000 kronor. Likviden används till produktionen av Gävle-fastigheten.
 • Dotterbolaget Preservia Gävlehov AB har ingått avtal om fastighetsförvaltning avseende Gävle-fastigheten med Fastighetssnabben AB.

VD KOMMENTAR
Året 2016 kan sammanfattas som ett händelserikt år vad det gäller kapitalresning, förvärv och projektutveckling. Det var det första verksamhetsåret för bolaget inom Preservia-koncernen. Marknaden för bostadsfastigheter är fortsatt stark, efterfrågan är hög, befolkningstillväxten i Sverige är högst i Europa, och det är fortsatt press på avkastningskraven. Sammantaget ser marknadsutsikterna mycket lovande ut.

Ett av bolagets långsiktiga mål är att förstärka balansräkningen. Som ett steg i den riktningen har bolaget under årets sista kvartal tagit upp oberoende marknadsvärderingar av fastighetsbeståndet. Marknadsvärderingarna fastställer att vårt fastighetsbestånd har stigit i värde ca. 15% jämfört med anskaffningsvärdet. Hela denna värdeökning speglas dock inte i balansräkningen, där bara aktierna i Preservia Projekt Gävle har värderats upp enligt Gävle-projektets färdigställandegrad. Detta ger oss en positiv effekt på det egna kapitalet i koncernen.

Under hösten har vi i genomfört en preferensaktieemission i dotterbolaget Preservia Projekt Gävle AB. Emissionen är nu avslutad och vi välkomnar våra nya preferensaktieägare. Totalt inbringade emissionen cirka 11 miljoner kronor, pengar som använts i byggnationen av Gävle-projektet. Därutöver har vi ett publikt erbjudande om en preferensaktiemission i Preservia Hyresfastigheter AB som ska tillföra rörelsekapital samt möjliggöra fortsatt tillväxt. All information om denna emission finns på tecknaemission.se/nyemission?id=124.

I våra projekt i Bålsta och Huddinge pågår detaljplanarbetet fortsatt. Dock har båda kommunernas planprocesser förlängts av olika anledningar, oberoende av Preservia. Ambitionen är att detaljplanerna för bägge projekten ska bli klara i slutet av 2017 vilket medför en försening om cirka 10 månader från tidigare tidplan erhållen från utvecklaren.

Byggnationen på vår fastighet i Gävle fortlöper. Vi har anlitat Fastighetssnabben, en stark lokal aktör, som förvaltare för vårt Gävle-bestånd. Fastighetssnabben sköter uthyrningen och kommer ansvara för den löpande tekniska- och ekonomiska förvaltningen. Våra hyresgäster i etapp 1 (180 lägenheter) kommer att flytta in under hösten 2017.

Under våren kommer vi fastställa huruvida vi gör andra etappen i Gävle till hyresrätter eller om det blir bostadsrätter. Vi har under hösten genomfört en marknadsanalys över bostadsrättsmarknaden i Gävle. Marknadsanalysen var tillfredsställande och vi ser potential för uppförande av bostadsrätter i området.

Stockholm 28 februari 2017

Topias Riuttamäki
VD Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 – 28 april 2017
Delårsrapport för januari – juni 2017 – 31 augusti 2017

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas den 16 maj 2017. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida måndagen den 27 april 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 28 februari 2017

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 730 69 82 66
topias@preservia.se

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Org.nr 559001-3875
Box 673
114 11 Stockholm

OM PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ)
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), (559038-5323). Bolaget har tre helägda dotterbolag: Preservia Projekt Gävle AB (559022-7012), Preservia Pendlingen AB (org.nr 556833-9203), Preservia Hälsovägen AB (556999-9500). Dessutom har Preservia Projekt Gävle AB två helägda dotterbolag Preservia Gävlehov AB (556999-7603) och Preservia Gävlehov Etapp 2 (559082-3679).

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Mer information om Preservia Hyresfastigheter finns på www.preserviahyresfastigheter.se.

Back To Top