skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter Delårsrapport Januari – Juni 2016

Preservia Hyresfastigheter Delårsrapport Januari – Juni 2016

JANUARI – JUNI 2016

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -21,5 MSEK
 • Kassaflöde 0,03 MSEK
 • Resultat per aktie -4300,56 SEK

JANUARI – JUNI 2015

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
 • Kassaflöde 0,4 MSEK
 • Resultat per aktie -330,43 SEK

Preservia Hyresfastigheter AB bildades den 22 januari 2015, därmed är jämförelseperioden i denna rapport kortare än samma period 2016.

Antal aktier uppgick vid periodens slut till 5 000 st.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – JUNI 2016

· I mars 2016 förvärvade bolaget tre projektbolag innehållande hyresfastigheter under uppförande

 • Preservia Projekt Gävle AB bestående av 360 lägenheter med en boarea om 13600 kvm där produktionen och markarbetet påbörjades i slutet av Q2/2016.
 • Preservia Pendlingen AB bestående av 270 lägenheter med en boarea om 13900 kvm med beräknad byggstart under Q2/2017
 • Preservia Hälsovägen AB bestående av 170 lägenheter med en boarea om 7120 kvm med beräknad byggstart under Q2/2017

· Det upptäcktes att beloppet för obligationslånet för Moderbolaget var felaktigt bokfört av den tidigare ägaren. En kostnadspost om 3,3 MSEK har krediterats, vilket påverkar resultatet positivt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

 • Den 29 juli tillträde David Hansson som ordinarie ledamot i styrelsen. Han ersätter Lisa Grahm Borg.
 • Ett 15-årigt avtal om presumtionshyror tecknades med Hyresgästföreningen under augusti månad gällande Gävlefastigheten.

VD KOMMENTAR

Under det första halvåret, i enlighet med bolagets uttalade expansionsstrategi, genomförde Preservia Hyresfastigheter AB tre förvärv av projektbolag för utveckling av hyreslägenheter i Bålsta, Huddinge och Gävle. Fastigheterna kommer efter färdigställande ingå i Preservia Hyresfastigheters fastighetsportfölj för långsiktig förvaltning av hyresrätter och kommer totalt uppgå till omkring 700 lägenheter.

Koncernen gör ett resultat på -21,5 MSEK för det första halvåret 2016. Merparten av det negativa resultatet utgörs av nedskrivningar av immateriella tillgångar som vid periodens slut uppgår till 14,7 MSEK. De immateriella tillgångarna uppstod i koncernen i samband med företagsförvärven av projektbolagen i Bålsta, Huddinge och Gävle där köpeskillingen för aktierna värderades högre än bolagens egna kapital. Den högre värderingen beror på att Preservia förvärvar ett färdigt koncept. Konceptet består av att säljaren åtar sig att driva projektet fram till nyckelfärdig och slutbesiktigad fastighet. Därtill garanterar säljaren ett fastställt kassaflöde från fastigheterna över en tidsperiod om 5 år. Nedskrivningarna för koncernen påverkar inte koncernens likviditet.

Koncernen hade ingen omsättning under det första halvåret i och med att inga fastighetsobjekt hade färdigställts eller sålts. Intäkterna beräknas komma vid färdigställande av det första projektet i Gävle.

Preservia Hyresfastigheter är en långsiktig fastighetsägare som investerar och förvaltar bostadsfastigheter, med fokus på nyproducerade hyresrättsfastigheter. Geografiskt fokus är storstäder och tillväxtorter, där bostadsbristen är som högst. Avkastning till bolagets aktieägare och investerare genereras genom fastigheternas driftsnetto samt i förekommande fall dess värdeökning. Preservia Hyresfastigheter investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare men kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

I skrivande stund pågår markarbetet och byggnationen av fastigheten i Gävle. Dessutom har avtal om presumtionshyror på attraktiva nivåer träffats med Hyresgästföreningen under augusti månad. Projekteringen pågår i Bålsta och Huddinge och byggnationen ska påbörjas, enligt tidsplan, under 2017.

Preservia Hyresfastigheter ska fortsätta den befintliga strategin om tillväxt genom förvärv, vilket innebär en fortsatt nära kontakt mot kapitalmarknaden samt löpande granskning av potentiella förvärvsobjekt.

Topias Riuttamäki
VD Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016, februari 2017
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, april 2017
Delårsrapport för januari – juni 2016, augusti 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 31 augusti 2016

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 730 69 82 66
topias@preservia.se

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Org.nr 559001-3875
Box 673
114 11 Stockholm

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 17:20 CET.

OM PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ)
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), org.nr 559038-5323. Bolaget har tre helägda dotterbolag: Preservia Projekt Gävle AB, org.nr 559022-7012, Preservia Pendlingen AB (f.d. Concent Pendlingen), org.nr 556833-9203, Preservia Hälsovägen AB (f.d. Concent Hälsovägen), org.nr 556999-9500. Dessutom har Preservia Projekt Gävle AB ett helägt dotterbolag Preservia Gävlehov AB (fd. RSS Nordic Project Gävlehov 2 AB), org.nr. 556999-7603.

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet. Bolaget har inte haft anställd personal under innevarande räkenskapsår.

Mer information om Preservia Hyresfastigheter finns på www.preserviahyresfastigheter.se.

Back To Top